Zaciągnięcie kredytu w banku wiąże się z licznymi formalnościami. Sama umowa kredytowa składa się z wielu zapisów, które nie zawsze są do końca zrozumiałe przez kredytobiorcę. Konsumenci zwykle się jej obawiają właśnie ze względu na skomplikowaną treść. Bardzo ważne jest to, aby dokładnie ją przeanalizować i w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, rozwiać powstałe wątpliwości. Kredyt jest długoterminowym zobowiązaniem, które trzeba spłacić, dlatego trzeba wiedzieć, co się podpisuje i na jakich warunkach.

Co musi na pewno znaleźć się w umowie kredytowej?

Niezależnie jaki rodzaj kredytu będzie chciał zaciągnąć, każda umowa kredytowa musi zawierać:

  • dane osobowe
  • kwotę kredytu
  • termin spłaty zobowiązania
  • cel uzyskania kredytu.

Bez podania tych informacji, złożony przez konsumenta wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony i nie otrzyma on kredytu. Wymagane są dane takie jak:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer i seria dowodu osobistego,
  • numer PESEL
  • adres zameldowania kredytobiorcy.

Przy wypełnianiu wniosku nie można popełnić żadnego błędu, co zmniejszyłoby czy nawet pozbawiło szansy na uzyskanie kredytu. Każdy bank wymaga podania przez kredytobiorcę celu, na kory chce on przeznaczyć pożyczone pieniądze.

Umowa kredytowa – poznaj jej najważniejsze elementy

Na umowę kredytową składa się wiele elementów. Jednym z nich jest oprocentowanie kredytu. Zapis ten wpływa bezpośrednio na całkowity koszt kredytu. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od marży banku i stopy procentowej. Kolejnym ważnym zapisem jest prowizja od udzielenia kredytu. Dotyczy on kosztów, które będzie musiał ponieść kredytobiorca z tytułu przyznania mu kredytu przez bank. Zasada jest taka, że im wyższa jest kwota zobowiązania, tym bank nalicza mniejszą prowizję. Wpływ na wysokość prowizji ma stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości/wiarygodności kredytowej. Jeszcze jednym bardzo istotnym zapisem w umowie kredytowej jest rata kredytu. Może ona być kapitałowa i wówczas nie trzeba przejmować się dodatkowymi kosztami, gdyż stanowi część kredytu. Z kolei wysokość raty odsetkowej uzależniona jest od wysokości oprocentowania, które ustalane jest z bankiem. Mamy jeszcze ratę kapitałowo-odsetkową.